Målsætning for Nordborg Andelsboligforening

 

Nordborg Andelsboligforening

 

MÅLSÆTNINGS- OG VISIONSPLAN

2014-2016

Boliger i den gamle Nordborg Kommune

 

A. Politisk målsætning.  

Nordborg Andelsboligforenings (i dette dokument benævnt som vi) formål er at bygge og administrere boliger til en omkostningsbestemt leje i Sønderborg kommune (hjemstedskommunen), jf. selskabets vedtægter § 2.

 • Boligerne må som hovedregel være udformet således, at de kan bruges af alle samfundsgrupper, idet man løbende skal tilpasse til det aktuelle behov for boliger. 
 • Kvalitet og effektivitet skal være fundamentet i den daglige administration og i nybyggeriet.
 • Boligorganisationen skal være en troværdig og loyal samarbejdspartner i forhold til hjemstedskommunen ved løsning af boligsociale opgaver.      Boligorganisationen skal fremme samarbejdet med andre boligorganisationer, såfremt dette kan vurderes at være til fordel for beboerne.

Der skal til stadighed være overvejelser om grundanskaffelser.

 • Køb
 • Optioner

Der skal foreligge en behovsvurdering før igangsættelse af nybyggeri.

 Alle projekter skal ledsages af totaløkonomiske vurderinger.

 • Anskaffelsessum   / kvalitet / drift.

 Alle projekter skal ledsages af vurderinger af ressourceforbrug.

 • Vand
 • El
 • Varme
 • Renovation

Ved alle projekter (nybyggeri- og renoveringsprojekter) skal der forsøges at give de kommende beboere valgmuligheder, der som minimum omfatter

 • Farvevalg indvendigt
 • Valg af inventar
 • Valgmulighederne skal kunne rummes inden for projektets økonomiske rammer. 

 

B.    Renovering / nedrenovering.  

Beboerne skal inddrages i alle renoveringsprojekter.

 • Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en tilstandsvurdering.
 • Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en behovs- og økonomivurdering.
 • Alle boliger skal være af tidssvarende standard.
 • Alle renoveringer skal ske med flest mulige vedligeholdelsesfrie materialer.
 • Beboeres råderet over egen bolig og mulighed for individuelle boligforbedringer skal fremmes inden for et økonomisk forsvarligt råderum. 

Nedrenovering

 • Ved en vedvarende affolkning af Nordals og et vedvarende stort antal af ledige boliger med lang liggetid, skal nedrenovering ses som en mulig løsningsmodel.

D. Udlejning.  

Boligerne udlejes i henhold til venteliste - her følges den til enhver tid gældende lovgivning og regler for udlejning af almene boliger.

Opkrævning af gebyr for at stå på aktuel venteliste sker løbende hvert år.

Herudover foretages en løbende dialog med Sønderborg Kommune omkring udlejningsforholdene.

 • Den kommunale anvisningsret.
 • Med passende mellemrum gennemgås selskabets udlejningspolitik.  

E. Miljø.

Forurening og miljø

 • Vi ønsker at medvirke til en nedsættelse af alle miljøgifte, der har indflydelse på vores økologiske fremtid.
 • Det betyder, at vi løbende vurderer vores planlægning vedrørende vedligeholdelse, vinterberedskab og renholdelse af fællesarealer, stier og P-arealer. 

Beboermiljø og beboerundersøgelser.

 • Vi undersøger løbende metoder til at undersøge beboernes ønsker og behov.

I det omfang det vil være nødvendigt kan dette ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

F. Pressestrategi/informationsformidling.

Vi har udarbejdet en pressestrategi som vil fremme god kontakt og samarbejde med pressen og sørge for information omkring nye tiltag samt emner, der kan have interesse for vores omgivelser.
Vi vil bruge hjemmesiden offensivt som primær informationskilde til såvel beboere, medlemmer, boligsøgende samt det omgivende samfund. 

G. Afdelinger og demokrati. 

 • Vi vil løbende gøre en indsats for at styrke beboerdemokratiet. 
 • Vi tilbyder interne eller eksterne kurser til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
 • Vi afholder min. 1 årligt fællesmøde for afdelingsbestyrelserne. 

H. Medarbejdere/personale.

Vi har udarbejdet en personalehåndbog. 

I. Økonomi.  

Vi tilstræber løbende at få løst de nødvendige arbejdsopgaver i    forbindelse med driften – eksempelvis administration, revision m.m. – på bedste og billigste måde.

 • I forbindelse med den årlige budgetbehandling tages stilling til fordelingen af administrations- bidraget fra de enkelte afdelinger. 
 • I forbindelse med budgetlægning skal der ske en kritisk vurdering af omkostningsniveau med det formål, at minimere afdelingernes udgifter til administration. 
 • Afdelingers midler i fælles formueforvaltning søges forrentet bedst muligt med lavest mulig risiko.

J. Organisationsbestyrelsen.

Bestyrelsen skal på generalforsamlingen give en status i forhold til målsætningsprogrammet.

Bestyrelsesmedlemmerne skal i rimeligt omfang være til rådighed for afdelingsbestyrelserne i forbindelse med deres mødeaktivitet.

Bestyrelsen skal arbejde for at fastholde og udbygge samarbejdet med relevante boligorganisationer og andre eksterne samarbejdspartnere, hvor dette kan medvirke til en udvikling og styrkelse af Nordborg Andelsboligforening.