Viden om området

Hvorfor vælge Nordborg

Læs her

Information om Als

Øen afgrænses af Als Sund, Als Fjord, Lillebælt og Flensborg Fjord. Øen opdeles i Als Nørre Herred bestående af sognene Egen, Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og Svenstrup. Als Sønder Herred med Augustenborg og Sydals med halvøen Kegnæs. Dertil kommer Sønderborg, som er kommunebyen. Sønderborg Kommune ligger i Region Syddanmark. Als har naturlig områdetilknytning på Jyllandssiden til Sundeved, Broagerland og Gråsten.

Øen er forbundet med Jylland med Kong Christian den X's Bro i Sønderborg (1930) og Alssund broen (1981). Der er færge fra Ballebro til Hardeshøj, fra Søby på Ærø til Fynshav og fra Bøjden til Fynshav.

Als er en frugtbar ø, i dag med intensiv svineavl. Øen var tidligere kendt for sine frugtplantager, hvoraf der endnu er nogle få i drift.

Vestkysten af Als har mange indskæringer, Hørup Hav, Augustenborg Fjord (med øen Katholm) og Dyvig. På østkysten ligger langs med Lillebælt den 700 ha store Nørreskov. Nørreskoven ligger tæt på landsbyen Elstrup som indtil 1940'erne var en vigtigt by, da byen besad en af de store møller, hvor bønderne fik malet deres mel. Møllen er siden blevet indrettet til Café og museum.

Befolkning

Øen er tæt befolket med 51.892 indbyggere (pr. 1. januar 2009), svarende til 161 indb. pr. km². Den tidligere Nordborg Kommune med ca. 14.000 indbyggere er sæde for en række store virksomheder med Danmarks største industrivirksomhed Danfoss i spidsen.

Sproget på Als er et ømål og udtalen er uden stød i lighed med sydfynsk, langelandsk og bornholmsk. Det alsiske sprog har stadig stor prestige i befolkningen. Derfor er alsisk et af de sønderjyske mål som stadig tales af almindelige mennesker til trods for, at Nordals oplevede en stor tilflytning fra resten af Danmark mellem 1950 og 1960 på grund af muligheden for at få arbejde på Danfoss.

Historie

Få steder i Danmark har man gjort så mange bopladsfund og fundet så mange stendysser på så lille et areal som på Als. De mange fund vidner om, at øen har været beboet fra ældre stenalder. Mange af stendysserne er fundet i skovene og flere kan stadig ses i Nørreskoven, bl.a. ved Blommeskobbel, hvor to landdysser og en runddysse står samlet på ét sted.

Dysser i Nørreskoven

Af fund fra bronze- og jernalderen er mest kendt Hjortspringsbåden, som i dag befinder sig på Nationalmuseet. En fuld kopi af båden er af lokale blevet fremstillet med originale metoder fra den tid. Man har også blandt andet på Nordals fundet resterne af en et lig i en egekiste fra bronzealderen, samt nogle bronzeskåle, der også i dag kan findes på Nationalmuseet.

Fra Vikingetiden har man blandt andet ved Ketting fundet en mand, begravet med sin stridshest og sværd. Ved Augustenborg er fundet et befæstningsanlæg, kaldet Svenskeskanse, det er et voldanlæg, der i sin struktur minder om anlægget ved Hedeby. Man har i volden fundet forskellige brugsgenstande fra den tid.

I middelalderen var øen præget af en række herremænd, der beherskede hver deres egn fra lokale borge. Christian 3.'s søn, hertug Hans, fik øen som slesvigsk del-hertugdømme, og han købte adelen ud. Senere blev øen delt op i flere mindre del-hertugdømmer, der dog ikke i længden var levedygtige og derfor gik fallit. Als var frem til 1819 en del af Fyns stift. Præsterne var derfor uddannet i Danmark, hvilket fik afgørende betydning for Als' danske sindelag. I 1819 opstod stiftet Als-Ærø. Bispesædet lå i Ketting, og hovedkirken lå i Egen. I 1864 blev Als underlagt biskoppen i Slesvig.

I 1700-tallet blev hertugen af Augustenborg øens dominerende person. Hertugdømmet blev inddraget af kronen efter augustenborgernes landsforræderi i 1848. Under nationalitetskampen fra 1848 til 1920 var øens befolkning afgjort dansk, og det gav sig også til kende ved afstemningen i 1920, hvor Als stemte sig hjem til Danmark med et stort flertal. Dog var byerne mere tyskprægede; Sønderborg havde således tysk flertal i 1920. Det tyske flertal i Sønderborg var imidlertid først blevet en realitet i 1890'erne, hvor man byggede artilleri skole i Sønderborg og torpedostation i Hørup, hvortil der kom mange rigstyskere.

Efter 1920 har øen været præget af voksende industri. Især efter 1945, hvor Danfoss voksede til en international koncern. I dag ligger oplevelsesparken Danfoss Universe på øen.

Nordborg Slot

Nordborg Slot

Nordborg Slot er et lille slot, som ligger på sydsiden af Nordborg Sø. Nordborg Slot blev ifølge Saxo Grammaticus (ca. 1160 – efter 1208, dansk skriver og historiker fra middelalderen)grundlagt af Svend Grathe under navnet Alsborg. Det kan således dateres til omkring 1150.

Alsborg blev bygget mens Venderne endnu hærgede de danske kyster, og placeringen nogle kilometer inde i land betød at borgen ikke kunne overfaldes uden varsel, og lokalbefolkningen fik bedre muligheder for at søge tilflugt i borgen.

De første skriftlige vidnesbyrd om Alsborg er fra slutningen af det 12. århundrede. Man ved således at biskop Valdemar af Slesvig blev holdt fanget på Alsborg i 1192-97.

Da senere Sønderborg blev bygget, skiftede borgen navn til Nordborg.

Nordborg var i en stor del af middelalderen kongens besiddelse, og har i flere omgange været en del af indtægtsgrundlaget for kongelige enker. I 1571 arvede Frederik 2’s bror Hans den Yngre sin mor Dorotheas besiddelser på Als og Sundeved – herunder Nordborg. Han var en driftig mand, som i de næste 50 år til stadighed udvidede og forbedrede sine besiddelser. De gav bl.a. anledning til en række byggeprojekter på og omkring Nordborg Slot.

Da hertug Hans den Yngre døde i 1622 blev hans besiddelser delt op i en række små hertugdømmer, herunder hertugdømmet Nordborg, som gik til hans søn Johan Adolf. Han døde imidlertid allerede 2 år efter, og hertugdømmet gik så videre til en anden søn Frederik.

Besættelser og brande

Nordborg blev besat flere gange under svenskekrigene først af svenskere, siden af brandenburgske og polske tropper og til sidst af svenske tropper igen indtil fredsslutningen i 1660.

I 1665 udbrød der brand på slottet, og det nedbrændte. Hertugen, Johan Bugislaw, gik fallit, og fik frataget sit len, som gik videre til hertug August af Plön. I 1678 begyndte genopbygningen af slottet, og det er dette årstal man kan se i det hertugelige våbenskjold over hovedindgangen.

I 1730 kom Nordborg igen under kronen. Der var et jordtilliggende til Nordborg på ca. 400 ha, men i de efterfølgende årtier bliver meget af jorden udstykket til bøndergårde og i 1766 blev slottet solgt til privateje, og dele af bygningerne nedbrudt og solgt som byggematerialer.

Højskole og efterskole

I 1909 blev slottet købt af Nordborg by. Det var den tysksindede borgmester Klinkers drøm at bygge en højskole, som skulle være en modvægt mod de danske højskoler nord for grænsen. Slottet blev herefter genopbygget af arkitekt Eugen Fink, og i 1910 blev slottet udlejet til den tyske højskoleforening i Nordslesvig.

Efter genforeningen i 1920 blev slottet købt af grosserer Johan Hansen. Han oprettede Stiftelsen Nordborg Slot, som siden 1922 har drevet dansk efterskole på stedet. Nordborg Slot har i en årrække været rammen om Nord-Als Musikfestival. Se deres hjemmeside her: http://www.musikfestival.dk/

 

Kilde: Wikipedia.

Vil du vide mere om handels og foreningslivet i Nordborg?

Så har byen egen Facebook side: https://www.facebook.com/Nordborgby?fref=ts

Eller du kan gå ind på byens hjemmeside: http://www.nordborgby.dk/